Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Miasto Szczecin do 5 lipca czeka na NGOsy, które chciałyby przygotować i zrealizować program animacji społecznej w procesie rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

 

Miasto  oczekuje, że organizacja, której zostanie zlecone zadanie przedstawi w ofercie program animacji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji, tj. kwartałów zabudowy mieszkaniowej przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów, z określeniem sposobu realizacji programu – atrakcyjnego, adekwatnego do celów zadania i odpowiedniego dla danej grupy wiekowej (dzieci, młodzież, osoby dorosłe, osoby starsze).

Szkolenie dla zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 roku w sali 336 G o godz. 11.00.

Od organizacji oczekuje się:

–  zorganizowania co najmniej pięciu wydarzeń (działań) z udziałem mieszkańców. Temat i sposób ich realizacji pozostawia się do decyzji Organizacji. Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie. Nie dopuszcza się pobierania opłat za udział w jakichkolwiek wydarzeniach organizowanych w ramach niniejszego zadania.

– możliwe jest zorganizowanie wydarzeń w przestrzeni publicznej lub w lokalu – o odpowiednich powierzchniach dla przewidywanej liczby osób, zlokalizowanych przy Alei Wojska Polskiego na odcinku od Placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów lub w przestrzeni ulic/kwartałów zabudowy bezpośrednio sąsiadujących z Aleją Wojska Polskiego na tym odcinku.

– terminy organizacji wydarzeń muszą obejmować zarówno godziny poranne jak i popołudniowe, w tym co najmniej jedno wydarzenie weekendowe.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50 000,00 zł. Środki przyznane w formie dotacji należy wykorzystać do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Wydarzenia , w zakresie promocji i informacji o nich, mają być organizowane we współpracy z punktem konsultacyjnym związanym z realizacją projektu rewitalizacji. Punkt  rozpocznie swoją działalność  do końca czerwca 2017 roku i będzie realizował odrębny program współpracy z mieszkańcami w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 44b.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju RP i Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 , wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.

Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 05 lipca 2017 roku.

 

Więcej na temat konkursu:

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=094644BBAE824287ACDBA4718A0C1CD1