Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego. Doradca i punkt konsultacyjny coraz bliżej

Miasto ogłosiło przetarg na doradcę ds. rewitalizacji i jednocześnie szuka organizacji pozarządowej, która poprowadzi punkt konsultacyjny.

Doradca ds. rewitalizacji poszukiwany

Do 24 kwietnia do godz. 9.30 trwa przyjmowanie wniosków na wzięcie udziału w przetargu nieograniczonym na doradcę w zakresie realizacji projektu pn. Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie. O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na stanowisko Doradcy do spraw rewitalizacji, posiadającą wykształcenie wyższe magisterskie, która to osoba spełnia przynajmniej dwa z poniżej wymienionych warunków:

1) brała udział w opracowaniu program rewitalizacji dla miasta lub strategię rozwoju miasta w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert – jako autor, współautor lub inna osoba odpowiedzialna za napisanie całości lub części dokumentu;
2) posiada doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia/projektu rewitalizacyjnego na terenie miasta, którego zakres obejmował aspekt przestrzenny i społeczny rewitalizacji przez okres minimum 6 miesięcy;
3) posiadania doświadczenia we współpracy z instytucjami samorządowymi lub rządowymi w zakresie świadczenia usług eksperckich z dziedziny rewitalizacji lub rozwoju lokalnego w okresie ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert;
4) jest autorem lub współautorem minimum dwóch publikacji naukowych z zakresu rewitalizacji (przez publikacje naukowe należy rozumieć: artykuły prasowe, książkowe, opublikowane wystąpienia na konferencjach tematycznych);
5) ukończyła studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”.

Szczegóły:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=6B512226AFCA4704B81BAE8B047E7A94

Punkt konsultacyjny – ostatnie dni na zgłoszenie

Tylko do 13 kwietnia czekamy na zgłoszenia organizacji pozarządowych zainteresowanych prowadzeniem punktu konsultacyjnego na terenie obszaru rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu punktu konsultacyjnego na obszarze rewitalizacji w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”, realizowanego ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Celem działania punkt konsultacyjnego będzie:

– umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji i miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji projektu rewitalizacji pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”,
– zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji na obszarze rewitalizacji,
– zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji przestrzeni publicznej Alei Wojska Polskiego oraz zagospodarowania i funkcjonowania kwartałów w sąsiedztwie Alei, itp.
– ciągła kampania promocyjno-informacyjna na temat organizowanych wydarzeń, spotkań, konsultacji.
Zadanie ma również na celu budowanie integracji mieszkańców ze swoim miejscem zamieszkania, aktywizację społeczną mieszkańców i podniesienie ich świadomości obywatelskiej, tj. realnego wpływu na swoje miejsce zamieszkania.

Punkt konsultacyjny powinien zostać uruchomiony w ciągu 30 dni od otrzymania dotacji przez Organizację.

Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 80 000,00 zł. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Termin składania ofert – 13 kwietnia 2017 r.

Szczegóły:
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11257.asp?soid=091C320575D54DC49394F4DAEA38857F