Rewitalizacja alei Wojska Polskiego: Głos ekspertów w debacie

Wraz z wtorkową debatą na temat alei Wojska Polskiego na odcinku od placu Zwycięstwa do Placu Szarych Szeregów zakończył się etap rozmów na temat koncepcji zagospodarowania tego odcinka.

Debata, podsumowanie

W odpowiedzi na list otwarty władze miasta podjęły decyzję by po raz kolejny spotkać się z mieszkańcami i omówić poszczególne etapy rewitalizacji.
– Podjęliśmy decyzję by oddać fachowcom przygotowanie prawidłowych i możliwych do realizacji koncepcji i dać wybór Szczecinianom – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Nigdy nie forsowaliśmy żadnej opcji, jednak opinia mieszkańców była jednoznaczna, a to w demokracji jest wiążące.
Podczas debaty swój czas mieli również eksperci pracujący nad wyłonieniem propozycji zagospodarowania alei od początku.
– Po zleceniu i wykonaniu badań ruchu oraz analiz komunikacyjnych biuro inżynierskie DAMART zaproponowało 12 różnorodnych wariantów przekształcenia alei, z których wspólnie z mieszkańcami i ekspertami, uczestniczącymi w spotkaniach i konsultacjach, wyłoniliśmy ostatecznie 4 warianty przebudowy alei – dwa z tramwajem oraz dwa rozwiązujące kwestie transportu publicznego bez udziału tramwaju – tłumaczy Jarosław Bondar, architekt miasta. – Realizowany przez gminę projekt tzw. modelowej rewitalizacji obejmuje znacznie szerszy zakres działań, wśród których jednym z elementów jest nowa koncepcja zagospodarowania samej alei Wojska Polskiego.
Projekt rewitalizacji jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, wybrany w konkursie na „Modelową rewitalizację miast”. Przygotowanie procesu rewitalizacja obszaru związanego z Aleją Wojska Polskiego obejmuje listę siedemdziesięciu pozycji dotyczących działań o charakterze społecznym, projektowym oraz w niewielkim stopniu także inwestycyjnych.
– Dla nas kwestia komunikacji i faktu czy będzie tam tramwaj czy autobus elektryczny jest tylko jedną ze składowych – dodaje Piotr Krzystek, prezydent miasta. – W związku z głosami forsującymi kwestię wprowadzenia w tę przestrzeń tramwaju sprawdziliśmy z jakimi kosztami łączy się jego budowa w najnowszej technologii tak, by nie był uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Kosztorys opiewa na kwotę ponad 50 mln zł, co nie ukrywamy, że byłoby dla miasta ogromnym obciążeniem.

Eksperci, badania, rozmowy

Inicjacją działań projektowych miasta była decyzja o powierzeniu prac koncepcyjnych zewnętrznemu podmiotowi posiadającemu kompetencje do wykonywania opracowań z zakresu projektów drogowych tak, by po zinwentaryzowaniu stanu istniejącego w zakresie dotyczącym ruchu, od samego początku możliwa była analiza skutków podejmowanych decyzji w odniesieniu do zagadnień komunikacji w obszarze ścisłego centrum miasta. W wyniku postępowania, w trybie zapytania ofertowego, w grudniu 2014 wybrana została firma DAMART, która: zrealizowała pomiary ruchu;

  • przygotowała kolejne wariantowe propozycje rozwiązań projektowych dla Alei Wojska Polskiego.
  • przedstawiła 12 koncepcji wstępnych, poprzedzonych badaniami komunikacyjnymi dotyczących przedmiotowego odcinka alei wraz z analizą skutków przyjęcia określonych rozwiązań dla ruch w całych analizowanym obszarze.
  • w następstwie publicznych spotkań oraz analiz zawężono ilości koncepcji z 12 do 6, a następnie 4 – które zostały poddane procesowi badań socjologicznych i ankietyzacji.

Następnie przeprowadzono badania socjologiczne przeprowadzone przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w lipcu i sierpniu 2015 roku.

  • wyniki ankietyzacji ponad tysiąca osób, reprezentujących: mieszkańców Szczecina, mieszkańców Alei Wojska Polskiego, oraz przedsiębiorców prowadzących działalność na alei – wskazały na poparcie dla Alei Wojska Polskiego jako skupiającej instytucje kultury, galerie artystyczne oraz funkcje handlowe.
  • ankietowani negatywnie odnieśli się do wizji alei jako miejsca służącego wyłącznie zamieszkaniu, a także do wprowadzenia linii tramwajowej oraz zamknięcia alei dla ruchu samochodów i stworzenia deptaka.
  • mieszkańcy i użytkownicy Alei wskazywali również, na fakt iż z rewitalizacją wiążą przede wszystkim nadzieje na zbudowanie (lub odbudowanie) „charakteru” alei, co oznacza dla nich „poprawę estetyki i czystości”, „pojawienie się nowych możliwości spędzania wolnego czasu”, i „wzrost prestiżu Alei”. W dalszej kolejności wskazywali na „ułatwienie w poruszaniu się po Alei”. Wśród obaw związanych z następstwami rewitalizacji przeważa niepokój o: „możliwość parkowania własnego pojazdu” (szczególnie wśród stałych mieszkańców alei), „utrudnienia w dotarciu na aleję”, „zwiększenie zanieczyszczenia i hałasu”, „zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa”, potem niepokój o „wzmożenie ruchu ulicznego, tłoku na chodnikach” .

Część dużego projektu

Priorytety procesu rewitalizacji Szczecina zostały określone w 2010 roku w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Proces kompleksowych przekształceń kwartałów przedwojennej zabudowy zlokalizowanych wzdłuż śródmiejskiego odcinka alei jest sukcesywnie prowadzony przez Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz wspólnoty mieszkaniowe. Bieżące plany zakładają uzupełnienie prowadzonych działań rewitalizacyjnych o kompleksową zmianę walorów użytkowych i estetycznych śródmiejskiego odcinka alei Wojska Polskiego, Placu Zgody, placu u zbiegu ulicy Ściegiennego i Królowej Jadwigi, oraz placu u zbiegu ulicy Obrońców Stalingradu i Wojska Polskiego. W celu połączenia zrewitalizowanych już kwartałów 23 i 40 zostanie zaprojektowany również odcinek ul. Śląskiej bez przejazdu (od ul. Więckowskiego do terenu za budynkami mieszkalnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście”) wraz z terenem przy budynkach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” (do ul. Obrońców Stalingradu).
Następnym krokiem w tym procesie będzie ogłoszenie konkursu realizacyjnego, który zostanie przygotowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich i ogłoszony w ciągu najbliższych kilku tygodni.
– Zasady konkursu będą oparte o koncepcję wskazaną w efekcie przeprowadzonych konsultacji, przez mieszkańców i odpowiadającą ich oczekiwaniom – mówi Jarosław Bondar, Architekt Miasta. Przygotowując regulamin konkursu zakładamy możliwe modyfikacje rozwiązań, w ramach przyjętego wariantu. Natomiast szczegółowe rozwiązania poznamy wyniku rozstrzygnięciu konkursu.

Wariant 1 z autobusem elektrycznym

Przebudowa alei w układzie dwóch jezdni jednokierunkowych o pasach ruchu po 4,50 m bez torowiska tramwajowego, z m.in. strefą ruchu uspokojonego 30 km/h, nieemisyjną komunikacją publiczną oraz miejscami postojowymi w pasie środkowym, w układzie skośnym – taka wizja Alei Wojska Polskiego najbardziej przemówiła do mieszkańców z czterech równorzędnych koncepcji przedstawianych im podczas badań przeprowadzonych przez Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne. Ankietyzacji zostało poddanych prawie 1100 osób.

Długa droga konsultacji

Przygotowania do rewitalizacja części alei Wojska Polskiego w Szczecinie trwają od 2014 roku. Za nami są m.in. konsultacje społeczne (projekt Moje Miasto – Moja Ulica – badanie oczekiwań mieszkańców wobec przestrzeni publicznej rejonów alei Wojska Polskiego, Skolwina i Starego Dąbia, warsztaty dla dzieci i seniorów, spotkania z ekspertami, ankiety dot. opinii mieszkańców nt. Wojska Polskiego, a także badania socjologiczne i uzupełniające je konsultacje z radami osiedli.

Badania ruchu

Miasto ogłosiło również przetarg na opracowanie modelu ruchu dla Śródmieścia, które będzie rozszerzeniem i uzupełnieniem badań komunikacyjnych przeprowadzonych przez DAMART. Model ruchu zostanie opracowany w obszarze ulic: Piłsudskiego, Piastów, Krzywustego, Plac Zwycięstwa, Niepodległości i Al. Jana Pawła II, uwzględniający zmiany na Alei Wojska Polskiego, analizy parkowania w Śródmieściu, koncepcji uspokojenia ruchu i zwiększenia dostępności komunikacji publicznej w obszarze rewitalizacji. Badanie ma określić optymalne rozwiązania komunikacyjne w tym obszarze m.in. dokonać analizy możliwości budowy dodatkowego przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Bogusława/Krzywoustego.

Na przygotowanie projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 752 090,00 zł ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.