Rewitalizacja Alei Wojska Polskiego: Wiemy kto poprowadzi punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Edukacyjno-Artystyczne „Oswajanie sztuki” zostało wyłonione w procedurze otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”.

Do urzędu miasta w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta konkursowa. Po sprawdzeniu przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, czy spełnia wymogi formalne komisja konkursowa oceniła ją pod względem merytorycznym i podjęła decyzję o rekomendacji prezydentowi.

Całkowity koszt zadania to 88.000 zł. Na przygotowanie projektu rewitalizacji alei Wojska Polskiego miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 3 752 090,00 zł ze środków rządowych oraz unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Łączna wysokość projektu (kwota dotacji 90% i wkład własny 10%) wynosi 4.180.100 zł.

Dotacja współfinansowana jest w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa.

Celem działania punkt konsultacyjnego będzie m.in:

– umożliwienie mieszkańcom obszaru rewitalizacji miasta zapoznanie się z działaniami Urzędu Miasta Szczecin dotyczącymi realizacji projektu rewitalizacji pn. „Rewitalizacja obszaru przestrzeni publicznej i zabudowy śródmiejskiego odcinka Alei Wojska Polskiego w Szczecinie”,

– zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu z osobami zaangażowanymi w proces rewitalizacji na obszarze rewitalizacji,

– zbieranie opinii i wniosków mieszkańców nt. rewitalizacji przestrzeni publicznej Alei Wojska Polskiego oraz zagospodarowania i funkcjonowania kwartałów w sąsiedztwie Alei, itp.

– ciągła kampania promocyjno-informacyjna na temat organizowanych wydarzeń, spotkań, konsultacji.

Punkt konsultacyjny jest częścią projektu rewitalizacji objętego umową dotacyjną, którą miasto podpisało z Ministerstwem Rozwoju, będącą efektem wygranego przez Szczecin konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Spośród 250 projektów wybrano 20 laureatów, którzy otrzymali ww. dofinansowanie. Szczecińska propozycja zmian alei Wojska Polskiego zajęła 10. miejsce).

W ramach umowy podpisanej z ministerstwem, oprócz prac projektowych, przewidziane jest także finansowanie badań, ekspertyz, a także działań o charakterze społecznym – prowadzonych z mieszkańcami tego obszaru.

Umowa ze stowarzyszeniem zostanie podpisana do 15 maja 2017 roku.